Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie zgłaszanych licznych propozycji i sugestii ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz dokumentów wewnętrznych LGD rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanych dokumentach, dokonane zmiany wpłyną na uzyskanie jak najlepszych efektów wdrażania LSR, co spowoduje zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Zakres zmian dotyczy:

  1. 1. Udzielanego wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dla mieszkańców obszaru należących do grup defaworyzowanych.

Przy obecnych zapisach LSR o wsparcie w wysokości 50 tyś. zł w ramach ogłaszanych naborów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej mogły ubiegać się osoby z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Proponowana zmiana:

W związku z niskim zainteresowaniem (tj. mała liczba składanych wniosków o przyznanie pomocy w trakcie ogłaszanych naborów), proponuje się zniesienie w/w ograniczeń wykluczających pozostałych mieszkańców. Osoby z grup defaworyzowanych będą dodatkowo punktowane przy ocenie w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Proponowana zmiana pozwoli większej liczbie osób zamieszkujących obszar LGD aplikować o środki w ramach LSR.

W wyniku wyżej wymienionych zmian proponuje się korektę nazwy przedsięwzięcia 2.1.1, tak aby zapis odzwierciedlał planowane do osiągnięcia wskaźniki.

Obecny zapis: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane.

Proponowany zapis: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez mieszkańców, w tym grupy defaworyzowane.

  1. 2. Zmiany w kryterium oceny wniosków z zakresu – Podejmowanie działalności gospodarczej- ,,Wsparcie grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy” poprzez dodanie do oceny dodatkowego zapisu:

Preferuje się operacje, których wnioskodawca jest:

– osobą długotrwale bezrobotną – 1 pkt

– osobą powyżej 50 roku życia – 1 pkt

– osobą do 34 roku życia –1 pkt

– osobą niepełnosprawną –1 pkt

– osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych – 1 pkt

Proponowana zmiana:

– osobą nie przynależącą do grupy defaworyzowanej – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 4 pkt.

Ponadto rozszerzenie kryterium ,,Korzystnie z doradztwa LGD” o punktację związaną z udziałem wnioskodawców w spotkaniu informacyjnym organizowanym w ramach ogłoszonego naboru wniosków.

Proponowana zmiana:

Preferuje się wnioskodawców, którzy na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali z doradztwa oraz brali udział w spotkaniu informacyjnym dedykowanym danemu naborowi:

– Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD oraz nie wziął udziału w organizowanym spotkaniu informacyjnym przez LGD – 0 pkt

– Wnioskodawca wziął udział w organizowanym spotkaniu informacyjnym przez LGD – 2 pkt

– Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD – 3 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 5 pkt.

W związku z niskim zainteresowaniem organizowanymi spotkaniami w trakcie ogłaszanych naborów wnioskodawcy składają wnioski niekompletne (bez ważnych załączników) oraz źle wypełnione, nie znają procedury związanej z oceną wniosku, kierują się informacjami przekazanymi od osób, które na co dzień nie wdrażają LSR. Zarząd LGD stoi na stanowisku, iż przyznawane dodatkowe punkty przy ocenie wniosku za udział w spotkaniu informacyjnym przyczynią się do większego zaangażowania w proces aplikowania o wsparcie, tym samym poprawi się jakość składanych dokumentów co przyśpieszy proces ich weryfikacji.

  1. Urealnienie do aktualnej wartości oraz zwiększenie o 1 liczby wskaźników produktu do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru poprzez rozwój infrastruktury, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, liczba wskaźników produktu po proponowanej zmianie 14. W związku z zwiększenia wskaźnika produktu dla w/w przedsięwzięcia zwiększony zostanie również wskaźnik rezultatu ,,Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury” o 25 osób , co łącznie wyniesie 23025 osób.

Proponowane zmiany:

W związku z powyższym, iż zakładane wskaźniki zostały osiągnięte, a LGD Nasze Bieszczady posiada nie wykorzystane środki finansowe Zarząd biorąc pod uwagę liczne propozycje mieszkańców związane z dalszym rozwojem infrastruktury niekomercyjnej służącej lokalnej społeczności stoi na stanowisku, aby środki te zostały wykorzystane w zakresie – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej oraz turystycznej. Obszar LGD to małe rozproszone miejscowości które mają ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych i społecznych, głównie to świetlice wiejskie stanowią zaplecze infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w których dba się o zachowanie lokalnej tradycji poprzez organizację warsztatów, wystaw i pokazów, to w takich obiektach rozwija się życie społeczno – kulturalne mieszkańców wsi, marzeniem osób jest aby w każdej miejscowości było więcej miejsc rekreacji typu place zabaw, siłownie, altany grillowe. Zagospodarowane środki finansowe w ramach realizacji kolejnego wskaźnika spowodują oddanie do użytku lokalnej społeczności kolejnej infrastruktury w efekcie takie działanie przyczyni się do zaangażowania większej liczby mieszkańców w wypoczynek na świeżym powietrzu oraz do kultywowania lokalnej tradycji.

  1. Zmiany w kryterium wyboru operacji załącznik nr 5 – Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru –pozostałe konkursy poprzez dodanie do oceny dodatkowego kryterium wyboru:

Proponowana zmiana:

Preferuje się operacje realizujące koncepcje SV, które zostały przygotowane w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD:

– operacja jest objęta koncepcją SV – 2 pkt

– operacja nie jest objęta koncepcją SV – 0 pkt

W związku realizacją przez LGD projektu grantowego dotyczącego opracowania koncepcji SV, należy zachęcać wnioskodawców do realizacji działań wynikających z potrzeb lokalnego środowiska, które zostały wypracowane oddolnie przez mieszkańców i wpisane w dokument planistyczny.

  1. Dostosowanie zapisów w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców tak, aby dokument był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zawierał odniesienie do wyboru i oceny koncepcji SV.

W związku realizacją przez LGD projektu grantowego dotyczącego opracowania koncepcji SV, należy dostosować wewnętrzne dokumenty tak aby procedowanie w ramach ogłoszonego naboru na wybór koncepcji SV było zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Szanowni Państwo wraz z proponowanymi zamianami na stronie LGD Nasze Bieszczady, zamieszczono ankietę/formularz konsultacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD Nasze Bieszczady (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 20.05 2022 r. Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i pozostałych dokumentach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Formularz zmian nr 1

Formularz zmian nr 2

Formularz zmian nr 3

Formularz zmian nr 4

Formularz zmian nr 5

Strategia 2022 r

Ankieta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.