Ogłoszenie nr 5/2017

Opublikowano: 17 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Termin składania wniosków:

od 05 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r., godz. 18:00

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

2. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

3. Forma wsparcia:

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

4. Zakres tematyczny:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

5. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.2:     Wspieranie działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców oraz poprawa dostępności usług w zakresie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie

Przedsięwzięcie 1.2.1:   Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe.

7. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju, podzakładka Procedura wyboru i oceny operacji. Kryteria wyboru (załącznik nr 5).

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9 pkt.

9. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Oświadczenie o miejscu realizacji operacji (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
 • Oświadczenie o wsparciu osób z grup defaworyzowanych (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie o obszarze oddziaływania operacji (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
 • Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów – jeżeli dotyczy.

10. Wysokość pomocy:

do 300 000,00 zł

11. Intensywność pomocy:

 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

12. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 630 000,00 zł.

13. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji oraz Kryteria wyboru operacji znajdują się na stornie internetowej nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami/instrukcjami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy znajdują się na stronie internetowej nasze-bieszczady.pl w zakładce Nabory, podzakładka Formularze wniosków (pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

14. Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Oświadczenie o miejscu realizacji operacji – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. Oświadczenie o wsparciu osób z grup defaworyzowanych – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 4. Oświadczenie o obszarze oddziaływania operacji – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – pobierz
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowo operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życiu ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o płatność
 • Wniosek o płatność (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca w ramach naboru

Procedura operacji + załączniki 09.11.2016 r