Procedura wyboru i oceny grantobiorców. Kryteria wyboru.

1.Procedura wyboru i oceny grantobiorców – pobierz
2.Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
3.Załącznik nr 2 Karta oceny wstępnej grantu pobierz
4.Załącznik nr 3 Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru pobierz
5.Załącznik nr 3a Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru koncepcja SV pobierz

 

6. Formularz wniosku o powierzenie grantu:

 • Wniosek o powierzenie grantu (WoPG) – pobierz
 • Załącznik nr 6 Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania – pobierz
 • Załącznik nr 7a Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pobierz
 • Załącznik nr 7b Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną – pobierz
 • Załącznik nr 11 Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(li) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania – pobierz
 • Załącznik nr 14 Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej – pobierz

7. Formularz wniosku o powierzenie grantu – Smart Village

 • Wniosek o powierzenie grantu – Smart Village (WoPG) – pobierz
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie o tworzeniu innej koncepcji Smart Village – pobierz
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku sprzeczności z innymi dokumentami strategicznymi – pobierz
 • Załącznik nr 10 Oświadczenie –analiza SWOT – pobierz
 • Załącznik nr 11 Oświadczenie – lista projektów – pobierz
 • Załącznik nr 12 Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej – pobierz
 • Załącznik nr 13 Deklaracja współpracy Partnera – pobierz

8. Formularz umowy o powierzenie grantu

 • Umowa o powierzenie grantu (UoPG) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie zadanie trwale związane z nieruchomością– pobierz

9. Formularz umowy o powierzenie grantu – Smart Village

 • Umowa o powierzenie grantu – Smart Village – pobierz

10. Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 • Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania – pobierz
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont prowadzenia wykazu faktur lub prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – pobierz
 • Załącznik nr 10 Karta rozliczenia zadania w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego – pobierz

11. Formularz wniosku o rozliczenie grantu – Smart Village

 • Wniosek o rozliczenie grantu – Smart Village (WoRG) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania – pobierz