Procedura wyboru i oceny grantobiorców. Kryteria wyboru.

1.Procedura wyboru i oceny grantobiorców
2.Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
3.Załącznik nr 2 Karta oceny wstępnej grantu
4.Załącznik nr 3 Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru
5.Formularz wniosku o powierzenie grantu:
•Wniosek o powierzenie grantu (WoPG)
•Załącznik nr 8 do WoPG – Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania
•Załącznik nr 9a do WoPG – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
•Załącznik nr 9b do WoPG – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną
•Załącznik nr 13 do WoPG – Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania
6.Załącznik nr 5 Umowa o powierzenie grantu
7.Formularz wniosku o rozliczenie grantu:
•Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG)
•Załącznik nr 2 do WoRG – Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania
•Załącznik nr 3 do WoRG – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
•Załącznik nr 4 do WoRG – Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania
•Załącznik nr 17 do WoRG – Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont prowadzenia wykazu faktur lub prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
•Załącznik nr 18 do WoRG – Karta rozliczenia zadania w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego
•Załącznik nr 19 do WoRG – Lista obecności na szkoleniu warsztatach w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego