Ogłoszenie nr 1/2017

Opublikowano: 13 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 29 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

IV. Zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2:                 Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 2.2:     Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP

Przedsięwzięcie 2.2.1:   Dotacje inwestycyjne dla istniejących przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne, oferujących produkty lokalne oraz tworzących nowe miejsca pracy

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju, podzakładka Procedura wyboru i oceny operacji. Kryteria wyboru (załącznik nr 4).

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Dokumenty dotyczące doświadczenia i/lub kwalifikacji wnioskodawcy odpowiednio do przedmiotu operacji (np. świadectwa pracy, referencje, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia – kopia) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) – jeżeli dotyczy;
 • Dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, podrozdział 3.1, str. 13-16) – jeżeli dotyczy:
  – osoba długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał),
  – osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia lub oryginał),
  – osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych – oświadczenie wnioskodawcy operacji (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał),
  – osoba do 25 roku życia/osoby powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości (kopia).
 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające przynależność zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) – jeżeli dotyczy.
 • Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów – jeżeli dotyczy.

IX. Wysokość pomocy:

od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł

X. Intensywność pomocy:

max 70% kosztów kwalifikowalnych

XI. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.

XII. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji oraz Kryteria wyboru operacji znajdują się na stornie internetowej nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami/instrukcjami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy znajdują się na stornie internetowej nasze-bieszczady.pl w zakładce Nabory, podzakładka Formularze wniosków (pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

XIII. Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Oświadczenie potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 4. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające przynależność zatrudnianej przez niego osoby do grupy defaworyzowanej – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
 • Generator Wniosku – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca w ramach naboru:

Procedura operacji + załączniki 09.11.2016 r