Plan włączenia społeczności i harmonogram konsultacji społecznych opracowanie LSR 2014-2020

Plan włączenia społeczności
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nasze Bieszczady jest procesem społecznym i będzie przygotowywane w dwóch etapach:
Etap I Stworzenie grupy inicjatywnej – powołanie kolegialnego organu zarządzającego procesem tworzenia strategii, odpowiedzialnego za włączenie różnych grup i środowisk w tok podejmowanych prac oraz przeprowadzanie konsultacji. W skład grupy wchodzi Zarząd LGD Nasze Bieszczady oraz Dyrektor biura. Grupa inicjatywna dysponuje doskonała znajomością lokalnej społeczności co umożliwia dobór i zaproszenie jak największej ilości mieszkańców do współpracy.
Etap II – Konsultacje społeczne- Planowanie strategiczne bez odpowiedniego zapewnienia partycypacji społecznej, zwłaszcza w obszarze rozwoju regionalnego, mija się z celem. Dlatego też planując podejmowanie działań zmierzających do tworzenia LSR dla obszaru LGD Nasze Bieszczady planujemy uruchomienie szeregu narzędzi konsultacyjnych. Podstawowym będą spotkania konsultacyjne, których zorganizowanych będzie łącznie 12. W pierwszej kolejności będzie to seria spotkań w każdej z gmin, planowanych do objęcia wsparciem, tj. Baligrodzie, Cisnej , Komańczy, Lesku i Zagórzu – po dwa w każdej gminie. Na pierwszym z nich zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat doniosłego zadania, jakim jest tworzenie LSR oraz zostanie przeprowadzona wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR. Drugie spotkanie będzie stanowić pogłębienie i dokończenie analizy SWOT i precyzowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem pomysłów na projekty, które mogą być realizowane w ramach implementacji strategii a które przyczyniają się najmocniej do osiągnięcia wyznaczonych celów. Określenie konkretnych projektów jako przykładowych narzędzi realizacji celów pozwoli na wyjątkowo silne związanie wszystkich interesariuszy z powstającym dokumentem oraz jego przyszłą implementacją. Kolejne dwa spotkania będą służyły już bezpośredniej redakcji dokumentu planistycznego jakim jest LSR. Pierwsze pozwoli na przedstawienie wersji wstępnej, powstałej w oparciu o dane zebrane na 10 spotkaniach konsultacyjnych w gminach oraz pochodzących z ankiet i strony internetowej poświęconych konsultacjom założeń strategii. Uczestnicy spotkania zgłoszą swoje uwagi do przedstawionego kształtu LSR, które zostaną uwzględnione w finalnych pracach nad dokumentem. Finalna wersja zostanie przedstawiona na ostatnim ze spotkań, zakładamy tu już niewielkie zmiany redakcyjne, które zostaną wprowadzone na bieżąco i strategia zostanie ostatecznie przyjęta jako obowiązujący dokument. Dodatkowym narzędziem konsultacji będą ankiety, kierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów tworzących LGD Nasze Bieszczady oraz interesariuszy dokumentu. Ankiety będą wypełniane zarówno na organizowanych spotkaniach jak i dzięki udostępnieniu online w formie aktywnego formularza na stronie www. nasze- bieszczady.pl. Przygotowana strategia będzie finansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram
Lp. Nazwa gminy Miejscowość spotkania Planowany termin spotkania
1. BALIGRÓD Baligród Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 3 września 2015, godz.: 16:00
2. BALIGRÓD Baligród Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 10 września 2015, godz.: 16:00
3. CISNA Cisna, Gminny Ośrodek Kultury 22 września 2015, godz.: 16:00
4. CISNA Cisna, Gminny Ośrodek Kultury 29 września 2015, godz.: 16:00
5. KOMAŃCZA Komańcza, Urząd Gminy 17 września 2015, godz.: 15:00
6. KOMAŃCZA Komańcza, Urząd Gminy 24 września 2015, godz.: 15:00
7. LESKO Lesko, Urząd Miasta i Gminy 8 września 2015, godz.: 16:00
8. LESKO Lesko, Urząd Miasta i Gminy 15 września 2015, godz.: 16:00
9. ZAGÓRZ Zagórz, Urząd Miasta i Gminy 4 września 2015, godz.: 16:00
10. ZAGÓRZ Zagórz, Urząd Miasta i Gminy 11 września 2015, godz.: 16:00
11. LESKO Lesko, Urząd Miasta i Gminy 15 października 2015, godz.: 16:00
12. ZAGÓRZ Zagórz, Urząd Miasta i Gminy 22 października 2015, godz.: 16:00

 

 

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady planuje używać kilku form narzędzi w celu dotarcia do jak najszerszego grona mieszkańców obszaru objętego LSR. Podstawowym narzędziem będzie strona LGD Nasze Bieszczady, www.nasze-bieszczady.pl zawierająca informacje o miejscu, dacie i godzinie spotkań konsultacyjnych. W szerzeniu informacji w sieci www wykorzystywane także będą zaprzyjaźnione i współpracujące bieszczadzkie serwisy internetowe. Stosowne informacje znajdą się także na stronie tworzących partnerstwo gmin i ich jednostek organizacyjnych, takich jak np. ośrodki kultury czy informacje turystyczne. Planujemy także mailing do wszystkich osób figurujących w bazie mailingowej LGD Nasze Bieszczady. Wykorzystane zostaną także narzędzia tradycyjne – tablice ogłoszeń i rozmowy indywidualne, te ostatnie – prowadzone zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie.

 

2. Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

4

1. Baligód Baligród
Gminy Ośrodek Kultury
ul.PlacWolności11
38-606 Baligród
03.09.2015r.
16:00-19:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20-przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
17:00-przerwa
17:15-wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR;
18:00 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
19:00 zakończenie spotkania
2. Baligród Baligród
Gminy Ośrodek Kultury
ul.PlacWolności11
38-606 Baligród
10.09.2015r
Godz.16:00- 18:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25- pogłębienie i dokończenie analizy SWOT
16:50 – przerwa
17:00 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
17:15 – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR oraz definiowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty;
18:00-zakończenie spotkania.
3. Cisna Cisna
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
38-607 Cisna
22.09.2015r
Godz.16:00-19:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20-przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
17:00-przerwa
17:15-wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR;
18:00 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
19:00 zakończenie spotkania
4. Cisna Cisna
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
38-607 Cisna
29.09.2015r
Godz.16:00-18:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25- pogłębienie i dokończenie analizy SWOT
16:50 – przerwa
17:00 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
17:15 – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR oraz definiowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty;
18:00-zakończenie spotkania.
5. Komańcza Komańcza
Urząd Gminy Komańcza
Komańcza 166
38-543 Komańcza
17.09.2015r
Godz.15:00- 18:00
15:00-rozpoczęcie spotkania;
15:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
15:20-przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
16:00-przerwa
16:15-wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR;
17:00 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
18:00 zakończenie spotkania
6. Komańcza Komańcza
Urząd Gminy Komańcza
Komańcza 166
38-543 Komańcza
24.09.2015r
Godz.15:00-17:00
15:00-rozpoczęcie spotkania;
15:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
15:25- pogłębienie i dokończenie analizy SWOT
15:50 – przerwa
16:00 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
16:15 – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR oraz definiowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty;
17:00-zakończenie spotkania.
7. Lesko Lesko
Urząd Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
08.09.2015r
Godz.16:00-19:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20-przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
17:00-przerwa
17:15-wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR;
18:00 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
19:00 zakończenie spotkania
8. Lesko Lesko
Urząd Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
15.09.2015r
Godz.16:00-18:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25- pogłębienie i dokończenie analizy SWOT
16:50 – przerwa
17:00 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
17:15 – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR oraz definiowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty;
18:00-zakończenie spotkania.
9. Zagórz Zagórz
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
Ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
04.09.2015r
Godz.16:00-19:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2014-2020;
16:20-przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR;
17:00-przerwa
17:15-wstępna analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także wstępna identyfikacja celów tworzonej LSR;
18:00 dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT;
19:00 zakończenie spotkania
10. Zagórz Zagórz
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
Ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
11.09.2015r
Godz.16:00-18:00
16:00-rozpoczęcie spotkania;
16:05 – prezentacja analizy SWOT po konsultacjach;
16:25- pogłębienie i dokończenie analizy SWOT
16:50 – przerwa
17:00 – prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR;
17:15 – dyskusja i wypracowanie projektów celów i przedsięwzięć LSR oraz definiowania celów LSR, połączone z identyfikacją i zdefiniowaniem konkretnych pomysłów na projekty;
18:00-zakończenie spotkania.
11. Lesko Lesko
Urząd Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
22.10.2015r
Godz.16:00
16:00-przedstawienie LSR w wersji wstępnej do której uczestnicy spotkania będą zgłaszać swoje uwagi , które zostaną uwzględnione w finalnych pracach nad dokumentem.
12. Zagórz Zagórz
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
Ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
29.10.2015r
Godz.16:00
16:00-przedstawienie finalnej wersji LSR, zakładamy tu już niewielkie zmiany redakcyjne które zostaną wprowadzone na bieżąco i strategia zostanie ostatecznie przyjęta.