Ogłoszenie Nr 1/2021

Opublikowano: 16 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 03 marca 2021 r. do 16 marca 2021 r., godz. 15:30
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

IV. Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

V. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                  Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.3:       Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej

Przedsięwzięcie 1.3.2:     Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność operacji z kryteriami formalnymi;
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9 pkt.

IX. Wysokość pomocy:

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

W okresie realizacji PROW 2014-2020 limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 tys. zł (nie dotyczy JSFP).

X. Intensywność pomocy:

 • nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 • nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

XI. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 127 267,01 zł.

XII. Miejsce udostępnienia dokumentów:

XIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Oświadczenie o miejscu realizacji operacji (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
 • Oświadczenie o wsparciu osób z grup defaworyzowanych (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie o obszarze oddziaływania operacji (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
 • Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów;
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz) – jeżeli dotyczy.

Pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3A Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życiu ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – pobierz
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – pobierz
 1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) (.pdf) – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca w ramach naborupobierz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 obowiązująca w ramach naboru – pobierz