Ogłoszenie nr 1/2017/G

Opublikowano: 14 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 29 czerwca 2017 r. do 27 lipca 2017 r., godz. 15:30
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

• Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

• Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.
• Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych – 50% wartości grantu po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

a. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.2: Wspieranie działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców oraz poprawa dostępności usług w zakresie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie
Przedsięwzięcie 1.2.3: Aktywizacja i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju integracji społecznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych z zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych z obszaru LGD

b. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.4: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zachowane cenne elementy środowiska naturalnego
Przedsięwzięcie 1.4.1: Realizacja inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – promocja działań proekologicznych

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

a. Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.2: Wspieranie działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców oraz poprawa dostępności usług w zakresie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie
Przedsięwzięcie 1.2.2: Aktywizacja i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:

Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

VI. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach Przedsięwzięcia 1.2.2:
• Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD
W ramach Przedsięwzięcia 1.2.3:
• Działania na rzecz rozwoju integracji społecznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych z zaangażowaniem osób z grup defaworyzowanych z obszaru LGD
W ramach Przedsięwzięcia 1.4.1:
• Działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – promocja działań proekologicznych

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

• złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
• zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
• zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
• zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
• grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju, podzakładka Procedura wyboru i oceny grantobiorców. Kryteria wyboru (załącznik nr 3).
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 11 pkt.

IX. Intensywność pomocy:
• 100% kosztów kwalifikowalnych

X. Limit dostępnych środków oraz wysokość kwoty grantu:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1.       1.2.2 200 000,00 zł min. 5 000,00 zł – max. 20 000,00 zł
2.       1.2.3 25 000,00 zł 5 000,00 zł
3.       1.4.1 25 000,00 zł 5 000,00 zł

XI. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2017 r. – listopad 2018 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: styczeń 2018 r. – wrzesień 2018 r.

XII. Miejsce udostępnienia dokumentów:

• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
• Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju, podzakładka Procedura wyboru i oceny grantobiorców. Kryteria wyboru.

XIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

• Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).
Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
• Oświadczenie o miejscu realizacji grantu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
• Oświadczenie o wsparciu osób z grup defaworyzowanych (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);
• Oświadczenie o wpływie grantu na aktywność społeczną mieszkańców (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
• Oświadczenie o finansowym wkładzie własnym (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
• Oświadczenie o obszarze oddziaływania grantu (załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia);
• Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów – jeżeli dotyczy.

XIV. Dokumenty dla Grantobiorcy:

1. Formularz wniosku o powierzenie grantu
• Wniosek o powierzenie grantu (WoPD)(.docx) – pobierz
• Załącznik nr 8 do WOPG Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (.excel) – pobierz
• Załącznik nr 9a do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 9b do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 13 WoPG Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(li) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania (.docx) – pobierz
2. Formularz umowy o powierzenie grantu
• Umowa o powierzenie grantu (.pdf) – pobierz
3. Formularz wniosku o rozliczenie grantu
• Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG) (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 2 do WoRG Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania (.excel) – pobierz
• Załącznik nr 3 do WoRG Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.excel) – pobierz
• Załącznik nr 4 do WoRG Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 17 do WoRG Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont prowadzenia wykazu faktur lub prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 18 do WoRG Karta rozliczenia zadania w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego (.docx) – pobierz
• Załącznik nr 19 do WoRG Lista obecności na szkoleniu warsztatach w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego (.docx) – pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców obowiązująca w ramach naboru

Procedura grantobiorców + załączniki 07.12.2016 r