Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Kto może być beneficjentem:

 • Osoba fizyczna, jeżeli:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Osoby należące do grup defaworyzowanych:
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby młode oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Jakie są warunki przyznania pomocy:

 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność gospodarczą związaną z produkcją artykułów spożywczych lub napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Jaka jest forma i wysokość pomocy:

 • Pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w wysokości 50.000 lub 100.000 złotych,
 • Środki pomocy wypłacane są w dwóch transzach: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (premia), natomiast druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

Jakie są koszty kwalifikowalne w ramach planowanej operacji:

 • koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Formularze Wniosków