Konsultacje w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż posiada nie wykorzystane środki finansowe, powstałe w wyniku braku zainteresowania ogłaszanym kilkakrotnie naborem na Przedsięwzięcie 2.2.1 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez mieszkańców, w tym grupy defaworyzowane oraz wynikającymi z różnic kursowych. W związku z powyższym Zarząd LGD biorąc pod uwagę, liczne propozycje składane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego oraz mieszkańców, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, które pozwolą wykorzystać pozostające środki finansowe tym samym wpłynie to na uzyskanie jak najlepszych efektów wdrażania LSR i spowoduje zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.
Zakres zmian dotyczy wprowadzenia do realizacji dodatkowych przedsięwzięć:

Pierwsze przedsięwzięcie:

Forma realizacji to:
Projekt grantowy – realizowany w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego.

Przedsięwzięcie 1.5.4 – Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych zespołów folklorystycznych i innych instytucji życia społecznego.
1. Liczba wskaźników produktu – ,,Liczba przeprowadzonych działań” – 6
2. Liczba wskaźników rezultatu ,,Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i/lub wykonanych prac remontowo – konserwatorskich oraz przeprowadzonych działań” została zwiększona o 1 i wynosi 6.
Cel ogólny 1 – Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.5 – Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału.

Uzasadnienie:
Obszar LGD to małe rozproszone miejscowości w których lokalne organizacje społeczne
i instytucje w swoich siedzibach organizują wydarzenia kulturalno społeczne dla mieszkańców. Działania te prowadzone są głównie w świetlicach wiejskich, siedzibach KGW, OSP i GOK, pełniących funkcje zaplecza infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w miejscach tych dba się
o zachowanie lokalnej tradycji, poprzez organizację warsztatów rękodzieła lokalnego, sporządzanie potraw regionalnych, wystaw i pokazów. To w takich obiektach rozwija się życie społeczno – kulturalne mieszkańców wsi. Lokalni Liderzy dbają aby te miejsca były stosownie
i bezpiecznie wyposażone i służyły nie odpłatnie lokalnej społeczności. Zagospodarowane środki finansowe w ramach realizacji zaplanowanych wskaźników spowodują poprawę funkcjonowanie w/w placówek w efekcie takie działanie przyczyni się do zaangażowania większej liczby mieszkańców do kultywowania lokalnej tradycji.

Tylko takie rozwiązanie pozwoli na optymalne skorzystanie ze wsparcia w ramach PROW 2014 – 2020.

Drugie przedsięwzięcie:

Forma realizacji to:
Operacja własna – realizowana w zakresie Wzmacniania kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
1. Przedsięwzięcie 1.1.6 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji
i wspierania integracji mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady w tym osób z grup defaworyzowanych.
1. Liczba wskaźników produktu – ,,Liczba zrealizowanych działań” – 1
2. Liczba wskaźników rezultatu ,,Liczba osób biorących udział w inicjatywach na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych” została zwiększona o 50 i wynosi 390.
Cel ogólny 1 – Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.1 – Wspieranie działań sektora pozarządowego i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i turystycznych.

Uzasadnienie:
Słabą stroną obszaru LGD jest zbyt mała liczba przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój inicjatyw integrujących lokalne środowisko poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w zakresie kultury, edukacji i rekreacji, co pozwoli na wzmocnienie kapitału społecznego.
Problemy związane z sektorem społecznym – społeczeństwem obywatelskim (dane własne – wyniki zastosowanych przez LGD partycypacyjnych metod tworzenia strategii – warsztaty diagnostyczne)
 niewystarczająca aktywność społeczna – zainteresowanie tylko sprawami dotyczącymi własnych grup
interesów;
 niedostateczny stopień integracji społecznej i komunikacji międzyludzkiej;
 rywalizacja między miejscowościami o środki gminne;
 słabe zaplecze techniczne NGO;
 małe zaangażowanie w działalność społeczną – brak nowych członkiń kół gospodyń;
 bardzo ograniczone środki na działalność NGO;
 nie zawsze obiektywny odbiór osób działających społecznie;
 niewystarczająca promocja postaw społecznej aktywności;
 niewystarczająca współpraca liderów/organizacji, niewiedza w zakresie wzajemnej możliwej współpracy;
 niewystarczająca aktywność społeczna – mała liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych i słabość istniejących,
 niski poziom utożsamiania się mieszkańców ze swoją miejscowością,
 niesatysfakcjonujący poziom integracji między mieszkańcami poszczególnych miejscowości,
 słabnące więzi pokoleniowe i rodzinne,
 słabo wykorzystany potencjał gminnych ośrodków kultury i świetlic wiejskich.
Zagospodarowane środki finansowe w ramach realizacji zaplanowanych wskaźników odpowiadają na w/w problemy i w efekcie działanie przyczyni się do zaangażowania większej liczby mieszkańców do wspólnych działań społecznych.

Szanowni Państwo wraz z proponowanymi zamianami na stronie LGD Nasze Bieszczady, zamieszczono ankietę/formularz konsultacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD Nasze Bieszczady (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 28.08 2023 r. Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i pozostałych dokumentach.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Do pobrania:

  1. Formularz zmian nr 1
  2. Formularz zmian nr 2
  3. Ankieta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.