Ogłoszenie II naboru wniosków – Staże 30+

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY – LIDER PROJEKTU

ORAZ

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA – PARTNER PROJEKTU

OGŁASZAJĄ  II  NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU STAŻE 30+

Nabór rozpocznie się od 13 marca 2023 r. i trwać będzie do 24 marca 2023 r.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście, w biurze projektu:

LIDER PROJEKTU: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres:

LIDER PROJEKTU: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko

UWAGA! W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty/kuriera liczy się data wpływu do biura projektu a nie data nadania.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Projekt skierowany jest do 130 osób (w tym 72 kobiet i 58 mężczyzn) pozostających poza rynkiem pracy, tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS), należących do co najmniej jednej z grupy osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba fizyczna spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:

 1. Zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
 2. W wieku powyżej 30 roku życia;
 3. Pozostająca poza rynkiem pracy tzn. bezrobotna lub bierna zawodowo;
 4. Nie otrzymująca jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. Nie posiadająca gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków rolnych (osoba posiadająca powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status bezrobotnego);
 6. Nie będąca domownikiem rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków rolnych;
 7. Nie przebywająca na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
 8. Nie objęta zatrudnieniem subsydiowanym.

CO OFERUJEMY?

 1. Indywidualny Plan Działania (IPD);
 2. Pośrednictwo pracy;
 3. Szkolenia zawodowe – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
 4. Staże zawodowe – trwające minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy;
 5. Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na staż (przewidziane dla 65 Uczestników Projektu), ubezpieczenie NNW stażystów, badania lekarskie stażystów.

Rodzaj oraz wymiar form wsparcia wymienionych w ww. pkt zostanie określony indywidualnie dla poszczególnych Uczestników/czek projektu w Indywidualnym Planie Działania.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (DOCX, PDF)

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (dokumenty rekrutacyjne):

DOKUMENTY WORD:

DOKUMENTY PDF:

DLA PRACODAWCY:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU – WERSJA PDF

BIURO PROJEKTU:

LIDER PROJEKTU: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko; tel. 13 469 62 03, adres e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl, biuro czynne w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do15:00.

UWAGA!

W terminie naborów biura projektu czynne są również w piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

 

Projekt „Staże 30+” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.