Walne Zabranie Członków Lokalnej Grupy Działania NASZE BIESZCZADY

W dniach 23.06.2020 r. oraz 29.06.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku (ul. Parkowa 1, sala narad) odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w celu udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za rok 2019 oraz w związku z upływem kadencji przeprowadzenia wyborów do organów stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady.

W posiedzeniu według list obecności uczestniczyło: w dniu 23.06.2020 r. 30 członków LGD Nasze Bieszczady natomiast w dniu 29.06.2020 r. 35 członków LGD Nasze Bieszczady.

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum) .
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady 2019 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2019 znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w zakładce Stowarzyszenie – Dokumenty).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady LGD.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady LGD.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu LGD.
 6. Przeprowadzenie wyborów do organów stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady:
 • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • zgłoszenie kandydatów do Rady LGD,
 • przeprowadzenie głosowania i wyborów na członków Rady LGD,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady LGD,
 2. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu LGD Nasze Bieszczady,
 3. Wybór Zarządu LGD;
 4. Wybór Prezesa LGD spośród członków Zarządu;
 5. Wybór Wiceprezesów spośród członków Zarządu;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Zarządu LGD;
 7. Zgłoszenie kandydatów do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej LGD Nasze Bieszczady;
 8. Przeprowadzenie głosowania i wyboru Członków Komisji Rewizyjnej LGD;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członków Komisji Rewizyjnej LGD;
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.

W dniu 23.06.2020 r. o godz. 11:15 w drugim terminie, piętnaście minut po pierwszym wyznaczonym na godzinę 11:00 Pani Ewa Baranowska Prezes Zarządu LGD Nasze Bieszczady dokonała otwarcia Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady jest prawomocne.

W związku z sytuacją powodziową na terenie gmin wchodzących w skład LGD Nasze Bieszczady, która przyczyniła się do nieobecności dużej części członków Stowarzyszenia. Pani Ewa Baranowska Prezes Zarządu wystąpiła z wnioskiem o podzielenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD Nasze Bieszczady w następujący sposób:

 • 23.06.2020 r. odbędzie się część I, która obejmie następujące punkty porządku obrad (od 1 do 10 włącznie);
 • 29.06.2020 r. odbędzie się część II, która obejmie następujące punkty porządku obrad (od 10 do 27).

Do zaproponowanego wniosku nie zgłoszono żadnych uwag i został on przyjęty.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego WZC, został nim Pan Stanisław Szelążek.

23.06.2020 r. w trakcie Walnego Zebrania Członkowie przyjęli:

– Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.

– Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady za 2019 r.

– Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

Po analizie wymienionych sprawozdań udzielono absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2019 r.

W tym miejscu Przewodniczący WZC zgodnie z przyjętym wnioskiem zarządził przerwę w obradach Walnego Zebrania Członków LGD Nasze Bieszczady do godz. 1300 dnia 29.06.2020 r.

W dniu 29.06.2020 r. o godz. 1315 w drugim terminie, piętnaście minut po pierwszym wyznaczonym na godzinę 1300 Przewodniczący WZC Pan Stanisław Szelążek przywitał zebranych oraz zarządził koniec przerwy. Przewodniczący WZC na podstawie listy obecności stwierdził, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady jest prawomocne.

W związku z upływem czteroletniej kadencji Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej LGD Nasze Bieszczady (2016-2020) przystąpiono do wyborów organów Stowarzyszenia na kolejną 4 letnią kadencję.

Podjęto uchwały w sprawie:

– odwołania członków ww. organów.

– ustalenia liczby członków Rady

– ustalenia liczby członków Zarządu

– powołania Komisji Skrutacyjnej

Na Członków Komisji Skrutacyjnej powołano:

 1. Kendryna Monika
 2. Mąka Edward
 3. Prystasz Krystyna

Następnie Przewodniczący WZC zarządził zgłoszenie kandydatów do Rady LGD. Zgłoszono kandydaturę 15 osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący WZC zarządził wybory do Rady LGD, z zastrzeżeniem §24 ust. 3 Statutu LGD Nasze Bieszczady.

Po przeprowadzonych wyborach na członków Rady LGD Nasze Bieszczady, wybrane zostały następujące osoby:

 1. Buk Anna
 2. Bzdyk Roman
 3. Habowski Jerzy
 4. Kobus Elżbieta
 5. Kraus Sylwia
 6. Krawiec Jacek
 7. Kułak Ewa
 8. Mazurkiewicz Zygmunt
 9. Owsianik Mariusz
 10. Przytulski Zbigniew
 11. Snarski Adam
 12. Stępień Robert
 13. Szczepańska Renata
 14. Szczepek Aneta
 15. Witkowska Joanna

Następnie Przewodniczący WZC zarządził zgłoszenie kandydatów do Zarządu LGD. Zgłoszono kandydaturę 6 osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący WZC zarządził wybory do Zarządu LGD, z zastrzeżeniem §25 ust. 2, 5 i 6 Statutu LGD Nasze Bieszczady.

Po przeprowadzonych wyborach na członków Zarządu LGD Nasze Bieszczady, wybrane zostały następujące osoby:

 1. Bartnicka-Węgrzyn Jolanta
 2. Bończak Zbigniew
 3. Brągiel Aniceta
 4. Lipka Dawid
 5. Nagórzańska – Gał Danuta

Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa Zarządu LGD Nasze Bieszczady którym została Pani Aniceta Brągiel.

Kolejno wybrano Wiceprezesów Zarządu LGD Nasze Bieszczady tj. Pani Jolanta Bartnicka -Węgrzyn oraz Pan Dawid Lipka.

Po przeprowadzonych wyborach na członków Komisji Rewizyjnej LGD Nasze Bieszczady, wybrane zostały następujące osoby:

 1. Adamiak Monika
 2. Nadolny Mirosław
 3. Zimoń Aleksandra

Na tym zakończono Walne Zebranie Członków LGD Nasze Bieszczady.

 

Michał Bartnicki

Specjalista ds. marketingu

i promocji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.