Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Dokument planistyczny jakim jest Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na kolejny okres programowania dla obszaru działania LGD Nasze Bieszczady powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej. Metoda partycypacyjna służyć będzie włączeniu społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii , aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu działania i budżetu na poszczególne docelowe przedsięwzięcia w planowanej strategii. W proces planowania LSR włączona zostanie również grupa robocza powołana w formule dobrowolności i z zaangażowaniem lokalnej społeczności, nie będzie ograniczeń w stosunku do liczby członków jak i pełnionych funkcji. Będzie to zespół redakcyjny, którego celem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tworzenia oddolnego dokumentu, analiza materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych oraz zbieranie i dostarczanie informacji np. GUS, Urzędy Gmin etc. Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Chcąc zapewnić wszystkim zainteresowanym współtworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego, zostaną upowszechnione informacje o planowanych działaniach mając na uwadze dotarcie do jak najszerszego grona osób za pośrednictwem:

  1. informacji zamieszczonych na stronach internetowych (strona internetowa LGD Nasze Bieszczady, strony internetowe tworzących partnerstwo gmin i ich jednostek organizacyjnych, takich jak np. ośrodki kultury czy informacje turystyczne, poczta tradycyjna i poczta elektroniczna do wszystkich osób figurujących w bazie mailingowej LGD Nasze Bieszczady;
  2. rozmów indywidualnych prowadzonych zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie;
  3. plakatów informacyjnych (eksponowanych w każdej gminie objętej LSR oraz na tablicach ogłoszeń).

W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące środki konsultacji społecznych:

  1. Prowadzenie strony internetowej, gdzie będą zamieszczane m.in. harmonogram planowanych konsultacji społecznych, z podanym terminem, miejscem i godziną oraz bieżące efekty prac nad strategią z możliwością zgłaszania uwag.
  2. Materiały informacyjne – kolportaż plakatów i ulotek informujących o prowadzonym działaniu związanym z budową LSR, odbywać się będzie za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz miejsc do tego wyznaczonych w obiektach użyteczności publicznej tj. budynków będących siedzibami JST, które są członkami LGD.
  3. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze LGD Nasze Bieszczady – działanie umożliwi społeczności lokalnej stały dostęp do szerokiej informacji m.in. nt. postępu prac nad tworzeniem LSR. Ponadto działalność punktu posłuży też społeczności lokalnej jako miejsce zgłaszania swoich uwag oraz propozycji zadań strategicznych, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR.
  1. Warsztaty konsultacyjne to kolejny element, który przewidywany jest do realizacji w ramach procesu tworzenia nowej LSR i obejmuje zorganizowanie jednego spotkania na obszarze każdej gminy planowanej do objęcia LSR. Warsztaty będą miały formę otwartą, dopuszczającą uczestnictwo wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia LSR osób. Podczas warsztatów szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem a także ze zmianami demograficznymi (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie obszaru planowanego do objęcia LSR) i partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Kolejnym z celów warsztatów będzie zaprezentowanie diagnozy obszaru oraz konsultacji i analizy z mieszkańcami potrzeb rozwojowych i potencjału, stworzenia koszyka potrzeb i problemów, barier i szans rozwoju gminy, analiza SWOT obszaru danej gminy, a także celów LSR. Ponadto konsultacje te posłużą do szerokiego informowania społeczności lokalnej o założeniach podejścia LEADER oraz upowszechnianiu informacji o LGD NB. Prowadzenie konsultacji społecznych ma przyczynić się do czynnego udziału społeczności lokalnej na każdym etapie procesu budowania LSR.

Wsparcie eksperckie – w realizację planu włączenia społeczności lokalnej i opracowanie LSR zaangażowany będzie ekspert zewnętrzny- moderator spotkania. Dzięki temu proces tworzenia LSR, realizacji planu włączenia, i prowadzony będzie przy udziale specjalisty z użyciem narzędzi i technik treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować potrzeby i problemy, a następnie analizować i proponować możliwe rozwiązania. Zakłada się, że każde spotkanie warsztatowe prowadzone będzie urozmaiconymi technikami, m.in. mini wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z formularzem, techniki pracy zespołowej oraz moderowana dyskusja. Taki sposób prowadzenia prac w ramach spotkań (praca indywidualna, zespołowa i na forum plenarnym) pozwoli zachować możliwość indywidualnych propozycji uczestników, a zarazem sprawnie osiągać konsensus.

  1. Badania ilościowe – przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju gmin. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w opracowywaniu LSR, dzięki ankiecie, każdy mieszkaniec będzie mógł uczestniczyć w procesie tworzenia strategii LGD Nasze Bieszczady oraz wyrazić swoją opinię na temat pomysłów na zwiększenie szans rozwojowych obszaru LGD, wykorzystania jego walorów przyrodniczych, geograficznych, kulturowych a także potencjału społecznego obszaru w celu polepszenia warunków życia, pracy i wypoczynku. Ankieta będzie możliwa do wypełnienia w biurze – punkcie informacyjno-konsultacyjnym, podczas prowadzonych warsztatów konsultacyjnych, jak również dostępna będzie na naszej stronie internetowej.
  2. Prowadzenie akcji informacyjnej i konsultacyjnej on-line, które będą dotyczyły upowszechniania informacji, jak również dania możliwości wszystkim zainteresowanym wypowiedzenia się w sprawie, jak i umożliwienie im wpływu na dokument jakim ma być Lokalna Strategia Rozwoju. Konsultacje on-line będą prowadzone w trybie ciągłym po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem opinii publicznej materiałów warsztatowych tj.: diagnozy obszaru oraz analizy jego potrzeb rozwojowych i potencjału.

Wszystkie działania realizowane w ww. zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD Nasze Bieszczady, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, który zatwierdzi opracowaną LSR.

Otwarcie na społeczność lokalną procesu konstruowania strategii rozwoju jako całości oraz poszczególnych jej części, m.in. diagnozy obszaru, gwarantuje wysoką jakość dokumentu jakim jest LSR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.