INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2023/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

NR 1/2023/OW

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji i wspierania integracji mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady w tym osób z grup defaworyzowanych.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.nasze-bieszczady.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1, tel. 13 469 62 03, email: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl.

I. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

od 30 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu  stanowiącym  załącznik do  niniejszej informacji.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną w biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Zgłaszającego, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).

Celem realizacji operacji własnej jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Forma realizacji operacji własnej: wystawa/pokaz, organizacja imprezy/festynu plenerowego, organizacja warsztatów/szkoleń.

IV. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                    Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.1:        Wspieranie działań sektora pozarządowego i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów, przyrodniczych, historycznych i turystycznych

Przedsięwzięcie 1.1.6:     Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji i wspierania integracji mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady w tym osób z grup defaworyzowanych

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Liczba zrealizowanych działań – 1 szt.

Liczba osób biorących udział w inicjatywach na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych – 50 osób.

V. Wysokość środków na realizację operacji:

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 179 811,12 zł.

Limit dostępnych środków wynosi 44 952,78 €, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi: 179 811,12 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium oceny operacji

Opis kryterium oceny operacji

1. Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:

–      poniżej 2000 mieszkańców – 3 pkt

–      od 2000-3000 mieszkańców – 2 pkt

–      powyżej 3000 mieszkańców – 1 pkt

2. Wnioskowana kwota pomocy Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

–      do 100 000 zł – 2 pkt

–      powyżej 100 000 zł do 200 000 zł – 1 pkt

–      powyżej 200 000 zł – 0 pkt

3. Wsparcie grup

defaworyzowanych

Preferuje się operacje przewidujące wsparcie grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Wniosek zawiera opis na czym polega udzielone wsparcie:

–      operacja nie przewiduje wsparcia grup defaworyzowanych – 0 pkt

–      liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem do 10 osób – 1 pkt

–      liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem od 11 osób do 20 osób – 2 pkt

–      liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem powyżej 20 osób – 3 pkt

4. Wpływ operacji na promocję sektora turystycznego obszaru LGD Realizacja projektu wpłynie na promowanie walorów turystycznych, kulturowych i możliwości inwestycyjnych obszaru działania LGD:

–      tak – 2 pkt

–      nie – 0 pkt

Wniosek zawiera opis na czym polega promocja oraz w budżecie operacji przewidziano wydatki na promocję.

5. Wpływ na ochronę środowiska lub

klimatu

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Należy opisać planowane rozwiązania:

–      operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt

–      operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązań – 1 pkt

6. Wpływ na estetykę miejsc publicznych Realizacja operacji przyczyni się do poprawy estetyki miejsc publicznych obszaru działania LGD:

–       tak – 2 pkt

–       nie – 0 pkt

Wniosek zawiera opis na czym polega poprawa oraz w budżecie operacji przewidziano wydatki na poprawę.

7. Obszar oddziaływania operacji Obszar oddziaływania operacji:

–       cały obszar działania LGD – 4 pkt

–       dwie gminy – 3 pkt

–       jedna gmina – 2 pkt

–       jedna miejscowość  – 1 pkt

8. Korzystanie z doradztwa LGD Preferuje wnioskodawców, którzy na etapie przygotowania wniosku korzystali z doradztwa w LGD:

–      Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w LGD – 0 pkt

–      Wnioskodawca korzystał z doradztwa w LGD – 1 pkt

Maksymalna liczba punktów – 18

Minimalna liczba punktów (50% z max liczby punktów) – 9

Kryteria nr 3, 4, 5 i 6 są kryteriami premiowanymi.

 

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9 pkt.

VII. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj.: spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR:

  • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji własnychpobierz;
  • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.