Zaproszenie na Walne Zebranie

Członkowie Lokalnej Grupy Działania

Nasze Bieszczady

według rozdzielnika

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 05 lipca 2022 roku (wtorek) o godzinie 1200 , które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 1215

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum).
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu – za rok 2021 znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał;

-przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok (1/2022)

-udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2021 rok (2/2022)

 1. Przedstawienie zmian związanych z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy nr 00023–6933–UM0910006/15 z dn. 23.05.2016 r.

– Aktualizacji kwot w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych oraz zwiększenie wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury dla celu szczegółowego 1.3.

– Udzielanego wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej dla mieszkańców obszaru należących do grup defaworyzowanych.

– Zmiany w kryterium oceny wniosków z zakresu – Podejmowanie działalności gospodarczej- ,,Wsparcie grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy” poprzez dodanie do oceny dodatkowego zapisu.

– Urealnienie do aktualnej wartości oraz zwiększenie o 1 liczby wskaźników produktu do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru poprzez rozwój infrastruktury, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, liczba wskaźników produktu po proponowanej zmianie 14. W związku z zwiększenia wskaźnika produktu dla w/w przedsięwzięcia zwiększony zostanie również wskaźnik rezultatu ,,Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury” o 25 osób , co łącznie wyniesie 23025 osób.

– Zmiany w kryterium wyboru operacji załącznik nr 5 – Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru –pozostałe konkursy poprzez dodanie do oceny dodatkowego kryterium wyboru.

– Dostosowanie zapisów w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców tak, aby dokument był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zawierał odniesienie do wyboru i oceny koncepcji SV.

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) (3/2022)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady LGD. (4/2022)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady LGD. (5/2022)
 4. Dyskusja.
 5. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

Dokumenty znajdują się na stronie www.nasze-bieszczady.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.