Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G

Opublikowano: 14.12.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 31 grudnia 2018 r. do 29stycznia 2019 r., godz. 15:30

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD NaszeBieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • Prefinansowanie(zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o powierzeniegrantu.
 • Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych – 50% wartości grantu po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia wjego ramach cele i wskaźniki:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

 a. Cel ogólny 1:               Poprawa jakości życia mieszkańcówobszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.1:    Wspieranie działań sektora pozarządowego i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i turystycznych

Przedsięwzięcie 1.1.1:  Aktywizacja i lepsze zorganizowanie mieszkańców działających na rzecz swojej „małej ojczyzny”

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

a. Cel ogólny 1:              Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.5:    Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału

Przedsięwzięcie 1.5.1:  Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów:wspieranie działalności lokalnych zespołów ludowych, KGW, OSP w tym grup defaworyzowanych

b. Cel ogólny 1:               Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.5:    Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału

Przedsięwzięcie 1.5.3:  Poprawa wyposażenia GOK-ów, świetlic, domów ludowych, siedzib i strojów regionalnych KGW, OSP, zespołów sportowych i innych grup działających na rzecz środowiska

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.1:

 • Działania związane z aktywizacją mieszkańców działających na rzecz swojej „małej ojczyzny”

W ramach Przedsięwzięcia 1.5.1:

 • Działania związane z kultywowaniem lokalnych tradycji i obrzędów: wspieraniem działalności lokalnych zespołów ludowych, KGW, OSP w tym grup defaworyzowanych

W ramach Przedsięwzięcia 1.5.3:

 • Działania na rzecz poprawy wyposażenia GOK-ów, świetlic, domów ludowych, siedzib i strojów regionalnych KGW, OSP, zespołów sportowych i innych grup działających na rzecz środowiska
  VI. Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników

VII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 11 pkt.

VIII. Intensywność pomocy:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych

IX. Limit dostępnych środków oraz wysokość kwoty grantu:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
  1.1.1 25 000,00 zł 5 000,00 zł
  1.5.1 25 000,00 zł 5 000,00 zł
  1.5.3 200 000,00 zł min. 5 000,00 zł – max. 20 000,00 zł

X. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: sierpień 2019 r. – kwiecień 2020 r.

Czas realizacji grantuprzez grantobiorcę: wrzesień 2019 r. – marzec 2020 r.

XI. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu, Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady – www.nasze-bieszczady.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD

XII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

XIII. Dokumenty dla Grantobiorcy:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu
 • Wniosek o powierzenie grantu (WoPG)(.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 6 do WOPG Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (.excel) – pobierz
 • Załącznik nr 7a do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 7b do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 11 WoPG Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(li) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 14 do WoPG Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej (.docx) – pobierz

2. Formularz umowy o powierzenie grantu

 • Umowa o powierzenie grantu (UoPG) (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do UoPG Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania(.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do UoPG Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie zadanie trwale związane z nieruchomością (.pdf) – pobierz

3. Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 • Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG) (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do WoRG Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania (.excel) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do WoRG Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.excel) – pobierz
 • Załącznik nr 3 do WoRG Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 9 do WoRG Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont prowadzenia wykazu faktur lub prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 10 do WoRG Karta rozliczenia zadania w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego (.docx) – pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców obowiązująca w ramach naborupobierz

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz