Informacja dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Plan Komunikacji
pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceniania i wyboru
operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie publikowane na stronie
internetowej LGD Nasze Bieszczady nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś
składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 14
dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji
z LSR, w zakresie:
1) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
o naborze;
3) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze;
4) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.
Ponadto sprawdzane będzie, czy wniosek jest podpisany, czy wnioskodawca jest pełnoletni
i czy jest obywatelem UE, czy jego miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział znajduje się na
obszarze objętym wdrażaniem LSR. Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów
formalnych, nie zostaje wybrany na etapie wstępnej weryfikacji i nie podlega dalszej ocenie.
Jeżeli spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria formalne, przechodzi do drugiego etapu.
Tutaj oceny dokonuje Rada Stowarzyszenia (do 45 dni od zakończeniu naboru), która ocenia
zgodność operacji z LSR, lokalnymi kryteriami, wybiera projekty oraz ustala kwotę wsparcia.
Na podstawie zdobytej liczby punktów wybierane są wnioski do finansowania. Odbywa się to
przez podjęcie stosownej uchwały. Jeżeli złożone wnioski uzyskają jednakową liczbę
punktów, wtedy o dofinansowaniu decydować będzie większa liczba punktów zdobytych
w kryteriach premiowanych jeśli nadal nie będzie można ustalić kolejności decyduje data
i godzina wpływu. Następnie wnioski te zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, gdzie następuje ich dalsza weryfikacja, podpisanie umowy
i na końcu wypłata środków. Nie dotyczy to projektów grantowych, gdzie beneficjent
podpisuje umowę, rozlicza grant bezpośrednio w Biurze LGD Nasze Bieszczady.
Jeżeli wnioskowana kwota pomocy przekracza maksymalny poziom dofinansowania, Rada
Stowarzyszenia może zmniejszyć kwotę wsparcia. Może tego także dokonać w wyniku
zbadania racjonalności kosztów, jeżeli okaże się że są one zbędne lub zawyżone.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów podmiotowi ubiegającemu się
o przyznanie pomocy przekazywana jest pisemna informacja o wyniku oceny i wyboru
wniosku z podaniem liczby zdobytych punktów oraz kwocie dofinansowania. W przypadku
negatywnej oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu, który rozpatruje
Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady przygotowuje się do ogłoszenia pierwszego
naboru wniosków dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą oraz rozwinąć
istniejącą działalność.

Informacja (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.