Budowa platformy współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania, w celu wymiany wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszarów wiejskich.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr OW.VI.052.5.5.2021 zawartej w dniu 08.06.2021 r., w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. Budowa platformy współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania, w celu wymiany wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszarów wiejskich., której celem jest „Nawiązanie współpracy międzynarodowej w obszarze działań Lokalnych Grup Działania w celu wypracowania innowacyjnych instrumentów wykorzystujących zasoby lokalne oraz poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich”.

Termin realizacji operacji: 01.06.2021 r.- 30.09.2021 r.

Wartość operacji: 96 350,00 zł.

W ramach operacji LGD Nasze Bieszczady z dodatkowymi LGD z Województwa Podkarpackiego będą realizować działania związane z nawiązaniem współpracy międzynarodowej oraz wymianą wiedzy i doświadczeń pomiędzy LGD, prowadzących do lepszego wykorzystania zasobów lokalnych takich jak produkty rolnicze, zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne, w celu stworzenia kompleksowej oferty turystycznej, a tym samym możliwości rozwojowych dla mieszkańców obszarów wspieranych w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedstawiciele partnerów (reprezentanci sektorów gospodarczego, publicznego, społecznego i mieszkańcy) wezmą udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zastanie przeprowadzona wizytacja obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye z siedzibą w Szarvas. Wizytowane będą obiekty turystyczne zasoby przyrodnicze znajdujące się w Szarvas i okolicy, w celu zebrania jak największej wiedzy o obszarze, produktach lokalnych i pozyskanych funduszach unijnych, podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają miejsca w których sektor turystyczny rozwija się na wysokim poziomie, dzięki temu wskazany obszar jest liderem branży turystycznej w skali kraju, również podczas wyjazdu studyjnego Przedstawiciele LGD wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji i spotkaniach warsztatowych.

Współpraca międzynarodowa oraz wymiana doświadczeń prowadzić będzie do wypracowania wspólnych projektów, opartych na efekcie synergii i uzupełniania się również przyniesie za sobą szereg korzyści (to źródło nowych innowacyjnych pomysłów i metod, przyczyniających się do lepszego wdrażania niektórych elementów lokalnej strategii rozwoju oraz okazja do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia nowych przez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych).

Planowany termin wyjazdu studyjnego na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r.

Forma realizacji operacji to:

Wyjazd studyjny na obszar działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye z siedzibą w Szarvas. wraz z udziałem w Międzynarodowej Konferencji, uczestnicy będą mogli bliżej się poznać, porozmawiać o realizacji LSR-ów, planach na dalszą działalność oraz poznają inne obszary wiejskie poza granicami Polski, które przodują w rozwoju gospodarczym sektora turystycznego poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zebrane informacje bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celu poprzez stworzenie platformy współpracy międzynarodowej, która przyczyni się do wymiany wiedzy w zakresie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki oraz na wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Grupa docelowa to:

Grupę docelową będą stanowić przedstawiciele LGD z Podkarpacia należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO i mieszkańcy ponadto przedstawiciele zarządów, członkowie rad, pracownicy biura. LGD Nasze Bieszczady opracuje regulamin wyjazdu w którym zostaną zawarte informacje o rekrutacji uczestników, warunkach i zobowiązaniach wobec organizatorów i uczestników operacji. Każdy z partnerów i lider będzie zobligowany do wytypowania przedstawicieli, na podstawie złożonych formularzy udziału w wyjeździe studyjnym. W rezultacie w realizacji operacji będzie brało udział 70 osób.

Konferencja Międzynarodowa i spotkania warsztatowe tematyka:
– spotkanie warsztatowe:

,,Poznane Dobre praktyki wykorzystujące potencjał regionu z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, które maja wpływ na rozwój i sprzedaż produktów lokalnych kulinariów i rękodzieła. Na spotkanie warsztatowe zostaną zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye, uczestnicy będą rozmawiać o dobrych praktykach które znajdują się na ich obszarach, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem LSR, zmianami w dokumentach wewnętrznych. Istotą spotkania warsztatowego jest stworzenie platformy współpracy która w przyszłości doprowadzi do realizacji projektów współpracy, wspólnych szkoleń
i wizyt studyjnych.

– Konferencja Międzynarodowa:

Międzynarodowej Konferencji pt. ,,Zasoby i produkty lokalne a rozwój gospodarczy terenów
o walorach turystycznych” . Konferencja odbędzie się w Instytucie Rybactwa i Akwakultury w Szarvas, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye reprezentanci sektora publicznego, gospodarczego, ngo.

– spotkanie podsumowujące:

Spotkanie podsumowujące zostanie zorganizowane w celu przedyskutowania zdobytej wiedzy i ma przyczynić się do uporządkowania jej, pomoże dostosować wewnętrzne dokumenty, aby poznane dobre praktyki realizować na swoich obszarach i zapoczątkować platformę współpracy, która w przyszłości zaowocuje wspólną realizacją projektów międzyregionalnych.

Efekty operacji:

1. Uczestnictwo 70 przedstawicieli LGD z trzech sektorów w wyjeździe studyjnym.
Wymiana doświadczeń i budowa sieci kontaktów, podczas wizyty studyjnej. Poszerzenie wiedzy z zakresu m.in. rozwoju obszarów wiejskich, podczas wizyty studyjnej na Węgry uczestnicy nawiążą współpracę, poznają inicjatywy, które zostały zrealizowane metodami projektowymi. Ponadto podczas przeprowadzonej Konferencji uczestnicy poznają instrumenty innowacyjne wykorzystujące zasoby lokale poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
2. Nawiązanie sieci kontaktów, które przyczynią się do realizacji potencjalnych projektów współpracy międzynarodowej.
3. Zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
4. Rozwinięcie kontaktów, które przyczynia się do rozbudowy platformy współpracy na obszarze Województwa Podkarpackiego.
5. Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

Wartość dodana

Wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zdobycie wiedzy oraz identyfikacja partnerów, co może być inspiracją do podejmowania działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie marek produktów regionalnych
i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej opartej na dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym
i historycznym, a także powstanie sieci kontaktów i platformy współpracy.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.