Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z wykonywaniem zadań przez

Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Adres: ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko,

Tel./fax: 013 469 62 03, 503 782 560

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

NIP:688-12-86-263,

REGON: 180339807,

KRS:0000303330,

2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@nasze-bieszczady.pl, tel. 13 469 62 03

3. Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych:

Dane uzyskaliśmy w związku z członkostwem osób fizycznych w stowarzyszeniu LGD Nasze Bieszczady, realizacją projektów, wdrażaniem LSR, czy też doradztwa, które świadczyliśmy dla osób fizycznych, jak również w związku z udziałem w spotkaniach i szkoleniach, wizytach studyjnych, które realizowaliśmy. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. działania związane z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników, z działalnością statutową LGD, w tym w szczególności realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach, ankietach realizowanych przez LGD, realizacja projektów w konkursach ogłaszanych przez LGD, realizacja pracy lub podejmowanie inicjatyw w formie wolontariatu, czy udział w wydarzeniach, wyjazdach studyjnych organizowanych przez LGD. Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionych wyżej instrumentów działania LGD.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa) do:

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

f) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);

g) wycofania zgody w przypadku, gdy administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.

6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

a) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;

b) operatorzy pocztowi,

c) banki w zakresie realizacji płatności,

d) podmioty świadczące na rzecz LGD usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na LGD przez przepisy prawa,

e) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

f) inne instytucje finansujące projekty realizowane przez LGD.

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres:

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4). Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji projektów oraz wytycznych do nich, czy wymogów instytucji finansujących. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas otrzymywania danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna (PDF)