Ogłoszenie nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż Rada LGD na Posiedzeniu w dniu 01.08.2017 r. dokonała oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiają się następująco:

NABÓR NR 5/2017:

Protokół z oceny i wyboru operacji