Informacja nr 1/2022/OW

Opublikowano: 30.12.2021 r.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

NR 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie marki obszaru LGD Nasze Bieszczady poprzez zachowanie dziedzictwa kulinarnego.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.nasze-bieszczady.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1, tel. 13 469 62 03, email: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

 

I. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

od 30 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu  stanowiącym  załącznik do  niniejszej informacji.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną w biurze Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Zgłaszającego, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).

Celem realizacji operacji własnej jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego.

Forma realizacji operacji własnej: wystawa/pokaz, organizacja imprezy/festynu plenerowego, wydanie publikacji, organizacja warsztatów.

IV. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                    Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.1:        Wspieranie działań sektora pozarządowego i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów, przyrodniczych, historycznych i turystycznych.

Przedsięwzięcie 1.1.4:     Kreowanie marki obszaru LGD Nasze Bieszczady poprzez zachowanie dziedzictwa kulinarnego

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Liczba zrealizowanych działań – 1 szt.

Liczba osób biorących udział w inicjatywach na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych – 20 osób.

V. Wysokość środków na realizację operacji:

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł.

Limit dostępnych środków wynosi 12 500,00 €, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi: 50 000,00 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lp.

Kryterium oceny operacji

Opis kryterium oceny operacji

1.        Miejsce realizacji operacji – liczba mieszkańców Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:

–     poniżej 2000 mieszkańców – 3 pkt

–     od 2000-3000 mieszkańców – 2 pkt

–     powyżej 3000 mieszkańców – 1 pkt

2.        Wnioskowana kwota pomocy Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

–     do 100 000 zł – 2 pkt

–     powyżej 100 000 zł do 200 000 zł – 1 pkt

–     powyżej 200 000 zł – 0 pkt

3.        Wsparcie grup

defaworyzowanych

Preferuje się operacje przewidujące wsparcie grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Wniosek zawiera opis na czym polega udzielone wsparcie:

–     operacja nie przewiduje wsparcia grup defaworyzowanych – 0 pkt

–     liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem do 10 osób – 1 pkt

–     liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem od 11 osób do 20 osób – 2 pkt

–     liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem powyżej 20 osób – 3 pkt

4.        Wpływ operacji na promocję sektora turystycznego obszaru LGD Realizacja projektu wpłynie na promowanie walorów turystycznych, kulturowych i możliwości inwestycyjnych obszaru działania LGD:

–     tak – 2 pkt

–     nie – 0 pkt

Wniosek zawiera opis na czym polega promocja oraz w budżecie operacji przewidziano wydatki na promocję.

5.        Wpływ na ochronę środowiska lub

klimatu

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu. Należy opisać planowane rozwiązania:

–     operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt

–     operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązań – 1 pkt

6.        Wpływ na estetykę miejsc publicznych Realizacja operacji przyczyni się do poprawy estetyki miejsc publicznych obszaru działania LGD:

–      tak – 2 pkt

–      nie – 0 pkt

Wniosek zawiera opis na czym polega poprawa oraz w budżecie operacji przewidziano wydatki na poprawę.

7.        Obszar oddziaływania operacji Obszar oddziaływania operacji:

–      cały obszar działania LGD – 4 pkt

–      dwie gminy – 3 pkt

–      jedna gmina – 2 pkt

–      jedna miejscowość  – 1 pkt

8.        Korzystanie z doradztwa LGD Preferuje wnioskodawców, którzy na etapie przygotowania wniosku korzystali z doradztwa w LGD:

–     Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w LGD – 0 pkt

–     Wnioskodawca korzystał z doradztwa w LGD – 1 pkt

Maksymalna liczba punktów – 18

Minimalna liczba punktów (50% z max liczby punktów) – 9

Kryteria nr 3, 4, 5 i 6 są kryteriami premiowanymi.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9 pkt.

VII. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj.: spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR:

  • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji własnychpobierz;
  • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

– Operacja własna LGD (1/2022/OW) – brak zgłoszeń.