Ogłoszenie nr 2/2021

Opublikowano: 14 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 01 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r., godz. 16:00
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1

Wnioski o przyznanie pomocy wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

IV. Zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2:                  Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 2.2:       Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP

Przedsięwzięcie 2.2.2:     Wsparcie finansowe dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

 • mikro i mali przedsiębiorcy z obszaru LGD Nasze Bieszczady

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność operacji z kryteriami formalnymi;
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami;
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

IX. Wysokość pomocy:

Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł

X. Intensywność pomocy:

 • nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

XI. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 €, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi: 200 000 zł.

XII. Miejsce udostępnienia dokumentów:

XIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Dokumenty dotyczące doświadczenia i/lub kwalifikacji wnioskodawcy odpowiednio do przedmiotu operacji (np. świadectwa pracy, referencje, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia – kopia) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie wnioskodawcy o osobie planowanej do zatrudnienia (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał);
 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające okres założenia siedziby/oddziału przedsiębiorstwa na obszarze LSR (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał);
 • Dokumenty potwierdzające okres założenia siedziby/oddziału przedsiębiorstwa na obszarze LSR:
  – informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) (oryginał) lub,
  – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dot. utworzenia stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej / dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (oryginał);
 • Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów (kopia lub oryginał);
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (oryginał) (pobierz) – jeżeli dotyczy;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (oryginał) – pobierz.

 Pkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 2. Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – pobierz
 1. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie (.pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (.xlsx) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – pobierz
 1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca w ramach naborupobierz

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz