Ogłoszenie nr 2/2019

Opublikowano: 6 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 28 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r., godz. 15:30
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • ryczałt – premia

IV. Zakres tematyczny:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2:                  Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 2.1:       Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1:     Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność operacji z kryteriami formalnymi;
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami;
 • zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

VIII. Wysokość pomocy:

50 000,00 zł

IX. Intensywność pomocy:

100% kosztów kwalifikowalnych

X. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 700 000,00 zł.

XI. Miejsce udostępnienia dokumentów:

XII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Dokumenty dotyczące doświadczenia i/lub kwalifikacji wnioskodawcy odpowiednio do przedmiotu operacji (np. świadectwa pracy, referencje, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia – kopia) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał);
 • Dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, podrozdział 3.1, str. 13-17):
  -osoba długotrwale bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał),
  -osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia lub oryginał),
  – osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych – oświadczenie wnioskodawcy operacji (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał),
  -osoba do 34 roku życia/osoba powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości (kopia);
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) (oryginał);
 • Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy) (oryginał);
 • Aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów (kopia lub oryginał) – jeżeli dotyczy;
 • Oświadczenie/zgoda w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych (RODO 19.2 klauzule) (oryginał) – pobierz;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (oryginał) – pobierz.

Pkt II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) (wersja 3z) – pobierz
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (.pdf) (wersja 3z) – pobierz
 2. Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) (wersja 3z) – pobierz
 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – pobierz
 1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) (wersja 4z) – pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) (wersja 4z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) (wersja 4z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji obowiązująca w ramach naborupobierz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz