Ogłoszenie nr 2/2023/G

Opublikowano: 17 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 04 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r., godz. 16:00
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • Prefinansowanie (zaliczka) – 50% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.
 • Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych – 50% wartości grantu po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1:                  Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady
Cel szczegółowy 1.5:       Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa obszaru LGD oraz pełniejsze wykorzystanie jego potencjału
Przedsięwzięcie 1.5.4:     Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych zespołów folklorystycznych i innych instytucji życia społecznego

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach Przedsięwzięcia 1.5.4:

 • Działania związane z kultywowaniem lokalnych tradycji poprzez wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych zespołów folklorystycznych i innych instytucji życia społecznego.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników

VII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 11 pkt.

VIII. Intensywność pomocy:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych

IX. Limit dostępnych środków oraz wysokość kwoty grantu:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1.      1.5.4 75 000,00 €, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi:
300 000,00 zł
min. 5 000,00 zł – max. 50 000,00 zł

X. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń 2024 r. – kwiecień 2024 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: styczeń 2024 r. – marzec 2024 r.

XI. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu, Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady – nasze-bieszczady.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD

XII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

XIII. Dokumenty dla Grantobiorcy:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu
 • Wniosek o powierzenie grantu (WoPG) (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 6 do WOPG Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (.xlsx) – pobierz
 • Załącznik nr 7a do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 7b do WoPG Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 11 WoPG Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(li) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 14 do WoPG Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej (.docx) – pobierz
 1. Formularz umowy o powierzenie grantu
 • Umowa o powierzenie grantu (UoPG) (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do UoPG Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania (.pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do UoPG Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie zadanie trwale związane z nieruchomością (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o rozliczenie grantu
 • Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG) (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do WoRG Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania (.xlsx) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do WoRG Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.xlsx) – pobierz
 • Załącznik nr 3 do WoRG Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 9 do WoRG Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont prowadzenia wykazu faktur lub prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 10 do WoRG Karta rozliczenia zadania w zakresie grantu dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego (.docx) – pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców obowiązująca w ramach naborupobierz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz