Ogłoszenie nr 1/2023/G

Opublikowano: 7 września 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

I. Termin składania wniosków:

od 25 września 2023 r. do 16 października 2023 r., godz. 16:00
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

 • Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, 38-600 Lesko, ul. 1000-lecia 1.

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Nasze Bieszczady.

III. Forma wsparcia:

 • Ryczałt

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi” (§2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). W ramach LSR LGD Nasze Bieszczady na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1:                  Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady

Cel szczegółowy 1.1:       Wspieranie działań sektora pozarządowego i mieszkańców na rzecz rozwoju i promocji obszaru LGD Nasze Bieszczady z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i turystycznych

Przedsięwzięcie 1.1.5:     Stworzenie koncepcji inteligentnych wiosek (Smart Villages) na obszarze LGD Nasze Bieszczady

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.5:

 • Działania związane z stworzeniem koncepcji inteligentnych wiosek (Smart Villages) na obszarze LGD Nasze Bieszczady.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników

VII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące w ramach naboru – pobierz

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 8 pkt.

VIII. Intensywność pomocy:

 • 100%

IX. Limit dostępnych środków oraz wysokość kwoty grantu:

Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1.      1.1.5 5 000,00 €, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi:
20 000,00 zł
4 000,00 zł

X. Termin realizacji:

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: styczeń 2024 r. – marzec 2024 r.

Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: styczeń 2024 r. – luty 2024 r.

XI. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu, formularz wniosku o powierzenie grantu – Smart Village wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu – Smart Village wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu – Smart Village znajdują się na stronie internetowej LGD Nasze Bieszczady – nasze-bieszczady.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

XII .Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o powierzenie grantu – Smart Village wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku).

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Oświadczenie o objęciu koncepcją SV obszaru po PGR (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
 • Dokumenty potwierdzające posiadany przez wnioskodawcę potencjał organizacyjny (doświadczenie/kwalifikacje/zasoby) przydatny do opracowania koncepcji SV – jeżeli dotyczy.

XIII. Dokumenty dla Grantobiorcy:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu – Smart Village
 • Wniosek o powierzenie grantu – Smart Village (WoPG) (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 8 do WOPG Oświadczenie o tworzeniu innej koncepcji Smart Village (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku sprzeczności z innymi dokumentami strategicznymi (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 10 do WoPG Oświadczenie – analiza SWOT (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 11 do WoPG Oświadczenie – lista projektów (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 12 do WoPG Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 13 do WoPG Deklaracja współpracy Partnera (.docx) – pobierz
 1. Formularz umowy o powierzenie grantu – Smart Village
 • Umowa o powierzenie grantu – Smart Village (UoPG) (.pdf) – pobierz
 1. Formularz wniosku o rozliczenie grantu – Smart Village
 • Wniosek o rozliczenie grantu – Smart Village (WoRG) (.docx) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do WoRG Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania (.docx) – pobierz

Procedura wyboru i oceny grantobiorców obowiązująca w ramach naborupobierz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz