Członkowie

Na podstawie Statutu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady:

Rozdział III

Członkowie LGD

§ 12

Członkowie LGD dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 13

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu LGD następuje na mocy uchwały Zarządu LGD podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wykluczeniu.
2. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia członka LGD podejmowana jest zwykłą większością głosów.
3. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia członka LGD jest ostateczna.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym LGD mogą być, osoby fizyczne i osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego.

2. Osoba fizyczna będąca członkiem zwyczajnym LGD musi spełniać następujące warunki:
2.1 Być pełnoletnia
2.2 spełniać warunki określone w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”,
2.3 zdeklarować aktywną działalność w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2.4 złożyć pisemną deklarację członkowską.
3. Osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego które spełnią następujące warunki:
3.1 przedstawią do Zarządu uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu do LGD, zawierającą:
a. deklarację działalności w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b. deklarację działalności na rzecz obszarów wiejskich,
c. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

§ 16

1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest :
1) propagowanie celu LGD i uczestnictwo w jego realizacji;
2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD;
3) udział w Walnych Zebraniach.
2. Członek zwyczajny LGD ma prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego;
2) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności LGD oraz odwołań od decyzji władz LGD;
3) udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym;
4) korzystania ze świadczeń i pomocy LGD dla realizacji celów LGD.

§ 17

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;
2) śmierci osoby fizycznej;
3) likwidacji osoby prawnej;
4) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
b) działania na szkodę LGD;
c) z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo;
d) z powodu nie obecności w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków LGD, usprawiedliwionej pisemnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbywającego się Walnego Zebrania Członków.

§ 18

1. Członkami wspierającymi LGD są osoby prawne, których siedziba znajduje się poza obszarem dla którego opracowuje się LSR.
2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi LGD po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia LGD i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania LGD.
3. Członek wspierający działa w LGD za pomocą swojego przedstawiciela, któremu udziela upoważnienia na piśmie do reprezentacji w LGD.
4. Zmiana przedstawiciela przez członka wspierającego wymaga pisemnego poinformowania Zarządu LGD.
5. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) składania władzom LGD wniosków i postulatów dotyczących działalności LGD;
2) udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz;
3) korzystania ze świadczeń i pomocy LGD dla realizacji celów LGD.
6. Utrata członkostwa członka wspierającego następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminem lub uchwałą władz LGD;
b. nie realizowania ustalonych zasad wspierania LGD;
c. działania na szkodę LGD;
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia LGD.

Członkowie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady