Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie  licznych próśb, sugestii i propozycji ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, związanych z rozwojem ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, wychodzi z propozycją zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 w celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR i tym samym zostaną zaspokojone potrzeby lokalnej społeczności.

Propozycje związane z aktualizacją LSR:

  1. Realizacja projektu współpracy z partnerem Lokalną Grupą działania w zakresie – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Od 22 lipca 2020 r. nastąpiły zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakresie szczegółowych warunków i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na podstawie których projekt współpracy może być realizowany do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych LSR (§9 wymienionego Rozporządzenia). Zarząd LGD stoi na stanowisku, iż realizacja projektu współpracy o tak znacznym budżecie wpłynie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, co zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności oraz poprawi komfort życia mieszkańców. Ponadto obszar LGD Nasze Bieszczady posiada ogromne walory przyrodnicze, które przyciągają turystów na wypoczynek, stworzona baza rekreacyjna przyczyni się do tego, że gościom zewnątrz zapewni się dodatkowe atrakcje na świeżym powietrzu, dzięki czemu chętniej będą do nas wracać i polecać nasz obszar innym. W efekcie realizacja projektu współpracy wpłynie na rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej co spowoduje wzrost ilości turystów na obszarze i tym samych zostaną zaspokojone potrzeby lokalnej społeczności poprzez generowanie wyższych dochodów ze sprzedaży świadczonych usług.

  1. Zwiększenie liczby wskaźników do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 – Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obszaru poprzez rozwój infrastruktury, kulturalnej, turystycznej
    i rekreacyjnej, w związku z powyższym, iż zakładane wskaźniki zostały osiągnięta, a LGD Nasze Bieszczady posiada nie wykorzystane środki finansowe Zarząd po przyprowadzonych wstępnych rozmowach z lokalną społecznością stoi na stanowisku, aby środki te zostały wykorzystane
    w zakresie – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Kultywowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa jest symbolem który wyróżnia obszar LGD na tle całego kraju, mieszkańcy małych rozproszonych miejscowość mają ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych i społecznych, głównie to świetlice wiejskie stanowią zaplecze infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w których dba się o zachowanie lokalnej tradycji poprzez organizację warsztatów, wystaw i pokazów, to w takich obiektach rozwija się życie społeczno – kulturalne mieszkańców wsi. Zagospodarowane środki finansowe w ramach realizacji kolejnego wskaźnika spowodują oddanie do użytku lokalnej społeczności kolejnej infrastruktury kulturalnej w efekcie takie działanie przyczyni się do zaangażowania większej liczby mieszkańców w kultywowanie lokalnej tradycji.

Szanowni Państwo wraz z proponowanymi zamianami na stronie LGD Nasze Bieszczady, zamieszczono ankietę/formularz konsultacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD Nasze Bieszczady (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 15.10 2020 r. Zebrane wnioski i opinie Państwa zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR i na tej podstawie wprowadzone zostaną zmiany aktualizacyjne do Strategii, po przyjęciu uchwałą WZC finalna wersja zostanie przedłożona do Urzędu Marszałkowskiego w celu aneksowania umowy ramowej.

Formularz proponowanych zmian – 1

Formularz proponowanych zmian – 2

Ankieta

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

Nasze Bieszczady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.